top of page
Demann Transkripsyon 

Lèt Ofisyèl, Transkripsyon, Demann Dosye Elèv Tanpri ranpli fòm sa a:

https://forms.gle/H4kkLqGzmQU6d5Nb9

Tout moun ki mande dosye elèv yo dwe gen yon idantite valab epi bay 5 $ nan lajan kach oswa lajan postal. ( Kounye a frè yo anile pandan fèmti lekòl la pou yon ti tan COVID-19)

 

Pou lòt kesyon, oswa enkyetid:

Imèl  Koòdonatè paran nou yo, Jeremy Feliciano

 • Ansyen Elèv ki te gen yon IEP (Plan Edikasyon endividyèl)

  • Ansyen elèv la ka poste nan yon demann siyen ak notarye. Demann lan dwe genyen:

   • non elèv la

   • premye non

   • dat nesans

   • Espesyalman lis la  dokiman yo dwe otorize pou lage.  

  • Si elèv la gen laj 17 an oswa mwens, paran / responsab la dwe siyen epi fè dokiman an notarye. 

  • Si elèv la gen 18 an oswa plis, elèv la dwe siyen epi fè dokiman an notarye . 

  • Si yon responsab nonmen nan tribinal la ap fè demann lan, gadyen an dwe siyen, notarye dokiman an epi mete yon kopi lòd tribinal la.  Tout demann yo dwe poste nan:

      Depatman Edikasyon Vil New York

      Dosye Jesyon

      65 Tribinal Street, Sal 1502

Brooklyn, NY 11201

Round Library
bottom of page