top of page

ACademic

Pwogram

Workspace

Studio ak Arts vizyèl,  Teyat, ak Mizik

 • Studio  Desen & Penti

 • Eskilti & Seramik

 • Digital Arts

 • Teyat & Enterimè

 • Teyori Mizik & koral

Edikasyon fizik, Sante, ak Byennèt

 • Edikasyon fizik

 • Yoga Studio

 • Leve pwa

 • Alvin Ailey Dans Studio

 • PGC (Gwoup Gwoup Koneksyon)

 • Edikasyon Sante & Byennèt Elèv  

 • Ekip espò PSAL yo

Literati, ELA, ak Ekri

Kou ochwa:

 • Kolèj ak karyè  Preparatwa

 • AP Literati

 • SUNY ESF College  Ekri Seminè

Sèvis Sipò Enstriksyonèl ak Edikasyon Espesyal

 • Asistans akademik

 • Konferans IEP

 • Sèvis Sosyal

 • Sikològ lekòl la

 • Konsèy  

 • Terapi Lapawòl  

 • Konseye RAPP

 • SAPIS Konseye

Academic Depts

Regents ak Nivo Onè:

 • Atizay lang angle

 • Onè literati angle

 • Ekri Konpozisyon

Istwa ak Gouvènman 

Regents ak onè:

 • Etid Global ak Istwa Mondyal  

 • Istwa Etazini ak Gouvènman an 

Kou ochwa:

 • Istwa Mondyal AP

 • AP Istwa Etazini

 • AP Ekonomi

 • Entwodiksyon nan filozofi ak etik

STEM

Regents Onè & Syans Jeneral  

 • Anviwònman k ap viv

 • Chimi

 • Syans Latè

 • Fizik

Matematik Regents & Onè:

 • Aljèb

 • Jewometri

 • Trigonometri

 • Pre-kalkil

 • Kalkil

AP Syans ak Matematik

 • AP Biyoloji

 • AP Syans Anviwonman

 • AP Chimi

 • AP Prensip Syans enfòmatik

 • AP Estatistik

 • AP Kalkil

 • AP Sikoloji

Syans ochwa:

 • PREMYE Robotics FTC Jeni

 • Lego Ev3 Robotics

 • Marin Biyoloji ak Oseyanografi

 • Astwonomi

 • Syans Manje ak gastronomik  

 • Hydroponics ak Aquaponics

 • Entwodiksyon nan Seminè a Anviwonman nevyèm ane

Lang Mondyal / Lang lòt pase angle (LOTE)

Regents ak onè:

 • Panyòl

 • Mandaren

 • Franse

 • Italyen

Pwogram adisyonèl ak estaj

 • Sosyete onè nasyonal (NHS)

 • Estaj nan lekòl la ak Off-Site

 • Patwone pou opòtinite edikasyon (SEO)

 • Paj estaj Google salklas ( Dwe gen HSES Gmail login ) 

bottom of page