top of page

Deklarasyon Misyon

 

Misyon HSES la se ankouraje entegrite anviwònman, ekite sosyal ak pwosperite ekonomik pou tout elèv k ap aprann nan eksperyans pratik aprantisaj kolaboratif ki ankouraje sitwayènte, bousdetid ak lidèchip nan kominote nou an ak nan mond lan an jeneral.

Nasyonzini objektif dirab ak filozofi edikasyon nou an  

Screenshot_2020-12-07 Sustainable Develo
HSES PD 9.9 and 9.10 2021.png

Deklarasyon Misyon

 

Misyon HSES la se ankouraje entegrite anviwònman, ekite sosyal ak pwosperite ekonomik pou tout elèv k ap aprann nan eksperyans pratik aprantisaj kolaboratif ki ankouraje sitwayènte, bousdetid ak lidèchip nan kominote nou an ak nan mond lan an jeneral.

 

Yon brèf istwa HSES

An 1993, Lekòl Segondè pou Etid Anviwonman louvri pòt li a 150 elèv nevyèm ane nan repons a yon konsyans k ap grandi nan pwoblèm anviwònman ak nan patisipe nan yon jaden rapidman agrandi nan pwofesyon anviwònman an. Li te kreye yo vin yon modèl nan edikasyon anviwònman iben yo ak yon lekòl segondè egzanplè an jeneral pa ankouraje sitwayènte alfabetize anviwònman an nan yon pwogram solid preparasyon pou kolèj.

 

Menm jodi a, pandan y ap edike plis pase 1,300 elèv (klas 9-12), HSES kenbe byen nan inisyativ sa yo. Pousantaj prezans ak nòt tès kontinye depase atant yo, e kòm rezilta, lekòl la te rekonèt pou ekselans nan edikasyon nan fowòm anpil. Sipèentandan Manhattan rekonèt HSES kòm yon sit demonstrasyon pou estanda lekòl yo ak devlopman pwofesyonèl, osi byen ke yon manm konsòsyòm lekòl pou karyè. Petèt endikatè ki pi di nan siksè lekòl la se ke kantite aplikan yo te vin dis fwa sou ane yo.


Efò yo fè pou enkòpore tèm anviwònman an nan kourikoulòm lan, reyalize objektif lekòl la pandan y ap ede defini apwòch inovatè li yo. Lekòl Segondè pou Etid Anviwonman gen pou objaktif pou rive nan estanda ki wo nan ekselans nan bay yon kourikoulòm inik ki konbine anviwònman-enfuze kou preparasyon pou kolèj ak aplike-aprann eksperyans ak aktivite pratik.

 

Anplis de sa, HSES fè efò pou entegre divèsite rich kiltirèl, ekonomik ak sosyal Vil New York nan pwogram li an. Nou ankouraje elèv, fanmi, pwofesè, ak anplwaye nan HSES pou kenbe valè solid ak travay an kolaborasyon pou fè fas ak defi yo.

 

Afilyasyon HSES yo enkli:  

 • Konsèy sou anviwònman an nan New York City 

 • Nature Conservancy la 

 • Sierra Club

 • NYC PREMYE ROBOTIK

 • Asosyasyon Konsèvasyon Elèv yo

 • Bibliyotèk Piblik Vil New York

 • New York Aquarium

 • Toshiba Amerik Fondasyon

 • Etap Louvri nan Lincoln Center

 • Alvin Ailey Ameriken Dans Teyat

 • Ameriken Museum of Natural History

 • New York Istorik Sosyete

 • Columbia University Center pou rechèch ekolojik ak konsèvasyon (CERC) 

 • John Jay College

 • Inivèsite Vermont

 • Vil Inivèsite New York (CUNY)

 • State University of New York (SUNY) Albany

 • SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF)

 • Hunter kolèj

 • Komisyon Konsèy jwif nan Fanmi ak Sèvis pou Timoun yo

 • Pwogram Prevansyon Abi Relasyon (RAPP)

 • Patwone pou Opòtinite Edikasyon (SEO)

 • Pwogram Edikasyon Etap Louvri Lincoln Center Theatre

bottom of page